Txooj Cag Keeb Mem Tsab Cai tswj Policy

Teej Hmoob

Txooj Cag Keeb Mem Qhia Keeb Looj Mem Tsab Cai Policy

 1. Yog kawm txawj lawm, yuav tsum hwm tus kws qhia, hwm tus xib fwb.

 2. Yuav tsum hwm niam hwm txiv, hlub niam hlub txiv.

 3. Txwv tsis pub tuaj thuam thiab hais lus phem rau peb lub vas sab ( website ) no.

 4. Txwv tsis pub coj peb cov duab uas muaj nyob hauv nov coj mus ua lwm yam, yam peb tsis tau tso cai.

 5. Txwv tsis pub rhuav tshem peb haiv Hmoob, los yog tsis pub rov taw tuam ntuj.

 6. Txwv tsis pub rhuav tshem luag lwm tus tej txwv feej qua ntxa.

 7. Txwv tsis pub tua neeg npog nroj ntsuab, los yog ua siab phem txov lwm tus txoj sia.

 8. Txwv tsis pub deev luag poj yuam luag ntxhais, thiab ua phem rau lwm tus zog muag tshaj yus.

 9. Txwv tsis pub tuaj sib thuam yam kev ntseeg uas lwm tus neeg ntawd ntseeg, los yog tuaj sib thuam.

 10. Txwv tsis pub ua luam txhaum cai, tuaj siv peb lub website nov.

 11. Txwv tsis pub ua tub sab ua tub nyiag lwm leej lwm tus li los ua yus tug.

 12. Yog koj ua tsis tau raws li peb cov cai tswj saum toj no, peb yuav tsis tos txais koj nkag mus rau sab hauv.

 13. Peb Lub Vam Sab ( Website ) nov txwv tsis pub nej tuaj tham thiab piav txog kev ua kum xeeb ( Politics ) / ( การเมือง) / ( 政治 ), vim peb tsuas yog tso ua kev kawm qhia rau peb haiv neeg hmoob xwb, tsis yog chaw ua kev kum xeeb ( Politics ) / ( การเมือง ) / ( 政治 ), peb tsis nyiam kev ua ( Politics ) / ( การเมือง ) / ( 政治 ) nrog leej twg, yog leej twg yuam cai yuav raug nplua raws txoj cai lij choj…Ua tsaug.

______________________________________________________________________________________________

 

Yaj Vas

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007525810882

Saib video – LOOJ MEM

http://www.youtube.com/watch?v=dwczy-58jF0 http://www.youtube.com/watch?v=08LS59x-Mq8 http://www.youtube.com/watch?v=PCM3fRiCf10 http://www.youtube.com/watch?v=Mq7WhovfP-I http://www.youtube.com/watch?v=h6AsMj3XXgY http://www.youtube.com/watch?v=vcOKA8IdGB0 http://www.youtube.com/watch?v=yQLTj5EgYMA http://www.youtube.com/watch?v=fc6jc8G0Fqs http://www.youtube.com/watch?v=pZHhsCO8nPw http://www.youtube.com/watch?v=2ed1ZuDKmUE http://www.youtube.com/watch?v=lFbKsSrM9Yg http://www.youtube.com/watch?v=LfDOSsiv-0g http://www.youtube.com/watch?v=egdf-xntyFs http://www.youtube.com/watch?v=6YCrtsgPtIk http://www.youtube.com/watch?v=smH8W3ju0PU http://www.youtube.com/watch?v=x10hpB7eoUk http://www.youtube.com/watch?v=Rug2t12kfNs

________________________________________________________________________________________